Adatvédelem & GDPR

Adatvédelem & GDPR

Kérlek, hogy adataid megadása előtt szíveskedj figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (a „Grt.”). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR és a Grt. fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy tisztában legyél azzal, hogy a
www.zoknis.com weboldalunkon való böngészés során milyen személyes adatokat, hogyan és mire
gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adataid védelmét. Webshopunk elkötelezett a
személyes adataid védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, a Webshopunk, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt
személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát,
az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adataid védelmében megillető jogokat és jogérvényesítési módokat. 

Az Adatkezelő mindent megtesz a személyes adataidnak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési tájékoztató a tájékoztatásodnak minősül. Amennyiben személyes adatot adsz meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal elfogadod a jelen adatkezelési tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – hozzájárulsz az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.

Adatkezelő személye és elérhetőségei

K.O.E.V.

Cégjegyzékszám: 53188812 

Adószám: 69442133-1-33

E-mail cím: [email protected]

Honlap: https://www.zoknis.com/

Az általad megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai, illetve ügyvezetője és tulajdonosai, valamint a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt személyek ismerhetik meg és kezelhetik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében foglalt személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat haladéktalanul törlésre kerül.

Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszi figyelembe és tartja be, azaz a

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b) célhoz kötöttség;

c) adattakarékosság;

d) pontosság;

e) korlátozott tárolhatóság;

f) integritás és bizalmas jelleg; valamint az

g) elszámoltathatóság


Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

a) az érintett (Te) hozzájárulásod adtad személyes adataidnak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”);

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Te) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Te) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződés teljesítése”);

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogszabályon alapuló adatkezelés”);

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek”).

Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Te) hozzájárulását adtad személyes adataidnak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”): regisztráció a www.zoknis.com honlapon látogatók részére

Adatkezelés célja: regisztráció a www.zoknis.com honlapon látogatók részére

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Vezetéknév, keresztnév, nem, születési év, email cím, jelszó

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (regisztráció) előfeltétele. Az általad megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem járulsz hozzá az adatok kezeléséhez, úgy az Adatkezelő nem tud szerződést kötni veled és a regisztrációt véglegesíteni.

A regisztrált felhasználók a nem regisztráltakhoz képest több információhoz férnek hozzá. A regisztráció a vásárlási folyamat megkönnyítését hivatott segíteni.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti azzal, hogy te bármikor kérheted a regisztráció törlését, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az adataid.

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Te) hozzájárulásod adtad személyes adataidnak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”): regisztráció a www.zoknis.com honlapon cégek részére

Adatkezelés célja: regisztráció a www.zoknis.com honlapon a vásárlás megkönnyítése érdekében.

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Kapcsolattartó vezetéknév, kapcsolattartó keresztnév, kapcsolattartó email címe, jelszó

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (regisztráció) előfeltétele. Az általad megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem járulsz hozzá az adatok kezeléséhez, úgy az Adatkezelő nem tud szerződést kötni és a regisztrációd véglegesíteni.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti azzal, hogy Ön bármikor kérheti a regisztráció törlését, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait.

Annak a jogalapnak az alapján, hogy a hozzájárulásod adtad személyes adataidnak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („hozzájárulás”): a www.zoknis.com honlapon és aloldalain.

Adatkezelés célja: a www.zoknis.com honlapon és aloldalain történő regisztráció és az azokon való részvétel biztosítása, valamint a tájékoztatás

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Vezetéknév, keresztnév, email cím, felhasználónév, jelszó, IP cím, valamint az adott versenyszabályzatok, illetve játékszabályzatok alapján esetlegesen bekért további személyes adatok

Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (regisztráció és részvétel) előfeltétele. Az általad megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem járulsz hozzá az adatok kezeléséhez, úgy az Adatkezelő nem tud szerződést kötni és a regisztrációd véglegesíteni.

A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás a www.zoknis.com honlapon, illetve al-oldalain elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás megtétele hozzájáruló nyilatkozatnak felel meg, amellyel a felhasználó adatot szolgáltat.

Adatkezelés célja: Hírlevél küldése

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Email cím, név. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi. Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének (hírlevél küldésének) előfeltétele. Az általad megadott adatok megadása mindig önkéntes és ingyenes. Ugyanakkor amennyiben nem adod meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud szerződést kötni (hírlevelet küldeni).

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatod visszavonásáig kezeli a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatokat. A hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozatsz, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az adataid. A visszavonó nyilatkozatot megteheted az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, a [email protected] e-mail címre küldött e-mail útján.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, címzettek

Adatkezelő a megadott célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő részére könyvelést végző személyek; Adatkezelő számítógépes rendszereinek fejlesztője és üzembentartója, online felület és hírlevél küldő rendszer fejlesztője és üzembentartója. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák. Az adatfeldolgozókon felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály, vagy jelen tájékoztató írja elő.

Az Adatkezelő üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista tartalmáról az kérésedre az Adatkezelő közvetlenül tájékoztat téged. Kérjük, hogy ezt információs önrendelkezési és személyes adataid védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan figyeld.

Cookie-k (Sütik)

A zoknis.com honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor a te kifejezett előzetes hozzájárulásod kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulásod megadása előtt figyelmesen olvasd el a jelen fejezetben foglaltakat.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen a böngészésre használt eszközödön tárolt adatok, amelyek a zoknis.com honlap használata során kerül(het)nek az eszközödre. Ez magában foglalja az IP címed, a böngésződ típusát, az eszközöd operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az általad meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak a te, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az eszközöd és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az eszközödön attól függően, hogy a böngésződben milyen beállítást alkalmaztál.

A www.zoknis.com honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.zoknis.com honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

  • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet;
  • Google Analytics szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók;
  • Facebook szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók; és a
  • LinkedIn szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók.

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatod, illetve meg is akadályozhatod, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudod használni a www.zoknis.com honlap egyes funkcióit. A böngésződ beállításai megváltoztatásával lehetőséged van az általad meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánod tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézd át a böngésződ használati útmutatóját, illetve súgóját és tedd meg az ehhez szükséges lépéseket.

Adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogorvoslati lehetőségeid

A tájékoztatásodhoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van jogod az adatkezelés kapcsán az alábbiak szerint.

Amennyiben a rád vonatkozó személyes adatokat gyűjtik rólad, akkor az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában a rendelkezésedre bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya.

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

h) az jogadiról, hogy kérelmezheted az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

l) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha van ilyen).

Hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) azon jogod, hogy kérelmezhesd az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod (amennyiben ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Tiltakozol az adatkezelése ellen

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy a rád vonatkozó, általad a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján („közhatalmi jogosítvány gyakorlása”, illetve „jogos érdek”) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatod:

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a kapcsolat menüpont alatt elérhető kapcsolati adatok egyikén.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat. Amennyiben elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéred. A tájékoztatás ingyenes, ha az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtottad be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Amennyiben adatkezeléshez korábban hozzájárultál, azt bármikor az Adatkezelő részére küldött emailben (E-mail cím: [email protected]) visszavonhatod, annak módosítását kérheted.

A személyes adataidnak kezelésével kapcsolatos panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.) fordulhat, továbbá a személyes adataidnak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.Következő